Автознаки с улыбкой

1295857487_znak_24    1295857455_znak_28
1295857450_znak_08     1295857426_znak_44
1295857399_znak_23     1295857386_znak_19
1295857447_znak_25         1328186622_1327339801_1297245069_znak_33
1328186594_1327339791_1297245009_znak_15     1328186553_1327339858_1297244859_znak_04
1295857464_znak_16
1295857443_znak_14     1295857410_znak_10
1295857407_znak_13       1295857392_znak_03